۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۶

با این خوراکی شیرین و خوشمزه فشار خون خود را صفر کنید

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛با این خوراکی شیرین سرشار از پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر فشار خون تان را کاهش دهید. شکلات و سایر فرآورده های غنی از فلاونوئید کاکائو، به علت خاصیت کاهندگی فشار خون، به عنوان یک درمان غیردارویی تو...

با این خوراکی شیرین و خوشمزه فشار خون خود را صفر کنید

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اندیشه قرن ؛با این خوراکی شیرین سرشار از پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر فشار خون تان را کاهش دهید.
شکلات و سایر فرآورده های غنی از فلاونوئید کاکائو، به علت خاصیت کاهندگی فشار خون، به عنوان یک درمان غیردارویی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند.

مطالعات زیادی در زمینه اثر محصولات کاکـائو در انسان انجام شده اند که ایـن مطالعـات اثـرات آنتـی اکسیدانی، اثر بر فشار خون، اثـر مثبـت بـر وضـعیت گلایسمی محصولات کاکائو را بررسی نموده اند.

شکلات تلخ سبب بهبود فشـارخون و کنتـرل گلیسـمی در بیمـاران دیابتی مبتلا به فشار خون می شود پلـی فنـول هـا بـه خصـوص فلاوونول ها با افزایش تولید NO باعـث گشادی عروق و کاهش فشار خون می شود. چنـدین متاآنالیز هم نشان داده اند که غذاهای پرکاکائو، فشار خون را کاهش میدهند .

مداخلات انجام یافتـه بــا محصــولات مشــتق از کاکــائو دارای فلاوانــول در انسان اثرات مفیدی را در جلوگیری از اکسیداسـیون LDL ،تجمع پلاکتـی، بهبـود حساسـیت انسـولینی، بهبود ، بهبود عملکرد اندوتلیال و کـاهش فشـار خـون داشـته اسـت. بنابراین به نظـر می رسد مصرف کاکائو حاوی پلی فنول مـی توانـد از طریـق افـزایش وازودیلاسـیون محیطـی باعـث کـاهش فشـار خـون شـود.

پایان/*

منبع:صدآنلاین

مطالب مرتبط